About Us

image

Македонија

Македонија е месечен весник, гласило на Македонците во Северна Америка.
Излегува во првата седмица од месецот.

Првиот број на “Македонија“ излезе на први ноември 1984 година и оттогаш весникот излегува редовно, секој месец уредуван од Танас Јовановски заклучно со октомври 2013-та година од кога истиот е под уредништво на Соња Лозановска.

Почитувани читатели и соработници:

Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за тој месец.ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците на овој весник со потпис на авторите или изворот на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот на Редакцијата.

Редакцијата на “Македонија“ е одговорна само за текстовите без потпис.

Материјалите испратени на адреса на овој весник стануваат негова сопственост, освен ако за тоа претходно е постигната поинаква согласност.

image
image

Со почит

  • Соња Лозановска - Главен и одговорен уредник
  • Оливер Петковски - Техничко уредување и дизајн

Our address:
Macedonia
1840 Bloor Street - Suite 711
Mississauga, ON - L4X 1T2
Tel. 905-625-9129

Published by
901039 Ontario Limited