Contact Us

Македонија е месечен весник, гласило на Македонците во Северна Америка. Излегува во првата седмица од месецот. Првиот број на “Македонија“ излезе на први ноември 1984 година и оттогаш весникот излегува редовно, секој месец уредуван од Танас Јовановски заклучно со октомври 2013-та година од кога истиот е под уредништво на Соња Лозановска. Почитувани читатели и соработници: Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за тој месец. ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците на овој весник со потпис на авторите или изворот на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот на Редакцијата. Редакцијата на “Македонија“ е одговорна само за текстовите без потпис. Материјалите испратени на адреса на овој весник стануваат негова сопственост, освен ако за тоа претходно е постигната поинаква согласност. Со почит Соња Лозановска -Главен и одговорен уредник Техничко уредување и дизајн Оливер Петковски Our address: Macedonia 1840 Bloor Street, Suite 711 Mississauga, ON L4X 1T2 Tel. 416-827-0954 macedonia.canada@yahoo.com Published by 901039 Ontario Limited